ADS


Breaking News

“วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” จัดเสวนา“ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่””

     ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคการประชุม ในประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม และภาคนิทรรศการ “ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย”
     ในการนี้ วช. ขอเรียนท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://63years.nrct.go.th หรือสแกน QR code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์