ADS


Breaking News

“มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” ต่อยอดสู่ก้าวแรกแห่งเส้นทางนักกีฬามืออาชีพ

“มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” กับก้าวแรกในเส้นทางสู่อาชีพนักกีฬา
     ประสบความสำเร็จกันไปอีกครั้งกับ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก” ที่ได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีนโยบายจะขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมใจฝ่าโควิด ปี 2020 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล, สงขลา เพื่อบรรเทาปัญหาและให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตโควิดในช่วงปีที่ผ่านมา โดยการนำกีฬาฟุตบอลมาเป็นตัวเชื่อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจของประชาชนมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเน้นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
     มาจูจายา โบลา ในภาษายาวี หมายถึง แสงสว่าง ความศิวิไลซ์ เปรียบเสมือนเป็นการจุดประกาย และมอบโอกาสให้กับเยาวชนที่อยู่ภายใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกีฬาฟุตบอล ประกอบกับประชาชนและเยาวชนในภูมิภาคแดนใต้มีความคลั่งไคล้สนใจ กีฬาฟุตบอล การทำโครงการนี้จึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลระดับเยาวชนที่มีความสามารถและทักษะด้านกีฬาฟุตบอล แต่ขาดโอกาสแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งยังได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะกับศูนฝึกนักฟุตบอลเยาวชนสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ทำเนียบทีมชาติและนักกีฬาอาชีพอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ ที่ขึ้นชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และผืนน้ำ อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ นับเป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนานาประเทศได้เห็น
     สิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” นอกจากจะช่วยกระตุ้นและพัฒนาสังคมด้านกีฬา เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนในพื้นที่ ได้พัฒนาความสามารถและก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลต่อไป สมตามเจตนารมย์ ที่จะทำให้เกิดความสว่างไสว ศิวิไลซ์ จากกีฬาฟุตบอล รวมทั้งการผลักดันกีฬาฟุตบอลใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ในทุกมิติ โดยแบ่งเป็น ๔ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาผู้บริหารสโมสรฟุตบอลสู่ระดับอาชีพ (Mini MBA), การพัฒนาผู้ฝึกสอนฟุตบอลสู่ระดับอาชีพ(Coaching Course), จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสู่อาชีพ U๑๓ (Football Youth) และศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชนสู่อาชีพ U๑๓ (Excellent Center)
     โครงการ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก” ในปีที่ผ่านมา มีนักกีฬาใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้ถูกคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการระดับประเทศ อาทิ โครงการศูนย์บ่มเพาะเยาวชนชั้นเลิศ Excellent Center ได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬาฟุตบอล จากวิทยากรและผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ต่อยอดกับทีมสโมสรในระดับไทยลีก และในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต โดยนักกีฬาจากโครงการ Majujaya Bola Excellent Center ปีแรก จำนวน 4 คน ได้ถูกคัดเลือกเพื่อเข้าทดสอบฝีเท้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักกีฬาใน 5 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักกีฬาฟุตบอลรุ่นต่อไป 
     และในปีนี้ก็เช่นกัน ที่นักกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ Football Excellent Center ณ อัลไพน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่ง จ.กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ดช. เนติภูมิ  หลงหัน (รร.แสงทองวิทยา), ดช.บัดรูอามีน ยูโซ๊ะ (รร.ดารุลฟุรกอน), ดช. ฟาฎิล ดาเร่สาและ (รร.กีฬา จ.ยะลา), ดช.มูฮัมหมัดอามิล ยีอาซา (รร.กีฬา จ.ยะลา), ดช. มูฮำหมัดไซฟุดดีน กูต๊ะ (รร.กีฬา จ.ยะลา), ดช. ศิรพัฒน์ ลันเด (รร.มหาวชิราวุธ), ดช. ศิลปวัฒน์ สุวรรณมณี (รร.มหาวชิราวุธ), ดช.ศุภวิชญ์ บรรลือพืช (รร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์), ดช.สัยฟุดดีน วอโตะแม (รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา), ดช.อนุชา หัดหมัด (รร.อิสลามวิทยามูลนิธิ), ดช.อภิวิชญ์ เส้งนนท์ (รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์), ดช.อริสมันต์ อาแว (รร.นาทวีวิทยาคม), ดช.อัฟฟาน ไทยสนิท (รร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์), ดช.อัมรินทร์ ตาชา (รร.กีฬา จ.ยะลา), อากิฟ สะอิ (รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา), ดช.อารีฟิน เจ๊ะมะ (รร.กีฬา จ.ยะลา)
     การเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ ในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักฟุตบอลที่ดี ไม่ว่าจะเป็น การฝึกความสมดุลของร่างกาย (balance), การรับรู้การเคลื่อนไหวของข้อต่อ (Proprioception) เพื่อสร้างความสมดุล แข็งแรง ร่วมกับการฝึกการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Coordination) ให้มีความท้าทายมากขึ้น รวมไปถึงการลงเกม 11v11 เพื่อวิเคราะห์พื้นฐานการเคลื่อนไหว เทคนิค ความเข้าใจเกม การเล่นในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งเกมรุก เกมรับ และการร่วมเล่นเป็นกลุ่ม การฝึกเทคนิคการเลี้ยง รับ-ส่งบอล การเคลื่อนไหวทั้งตอนมีบอล และไม่มีบอล รวมถึงการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มของ กองหลัง, กองกลาง และ กองหน้า การฝึกการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (coordination) ร่วมกับการฝึกความแข็งแรงขั้นพื้นฐาน (basic strength) ฯลฯ
     “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปีแรก นับเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา นับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย และเป็นก้าวแรกในเส้นทางสู่อาชีพนักกีฬา อีกทั้งกระตุ้นกระแสให้กับวงการกีฬาของประเทศไทยเป็นอย่างดี