ADS


Breaking News

วช.จัดนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักกำจัดวัชพืชและผักตบชวา แสดงตลาดงานวิจัย ที่งานวันสถาปนา 63 ปี วช.

วช. นำนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักกำจัดวัชพืชและผักตบชวา โชว์ตลาดงานวิจัย ในงานวันสถาปนา 63 ปี วช.
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยแก่ทีมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโครงการ “การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” ได้ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลยายชา (อถล.ยายชา) ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการผลิตปุ๋ยหมักจากวัชพืชน้ำและขยะอินทรีย์ของชุมชน 
     นางอริชา เจียวท่าไม้ แห่งกลุ่ม อถล.ยายชา กล่าวว่า กลุ่ม อถล.ยายชา มีเป้าหมายเพื่อทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสังคม ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก จากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยการสนับสนุนทุนจาก วช. มาใช้งาน นับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างดียิ่ง โดยทำให้เกิดความสามัคคีและมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก ดินปลูก และมีการขยายผลด้านการผลิตพืชผักทางการเกษตร รวมถึงอาหารแปรรูปจากชุมชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการช่วยให้สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
     สำหรับกลุ่ม อถล.ยายชา ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชน้ำ ได้แก่ จอก และผักตบชวา มูลสัตว์ในชุมชน และใบไม้แห้งในบริเวณวัดเดชานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มในการทำกิจกรรม ปัจจุบันได้มีการขยายผลและดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ การทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับบ้านเรือน การปลูกผักและผลไม้ การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ด้วยวัตถุดิบของชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการผลิตภัณฑ์การวิจัยในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี “ชิม ช็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย” ผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยได้ที่งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง : https://63years.nrct.go.th