ADS


Breaking News

กรมศุลฯไทยร่วมแถลงข่าวสรุปผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านปราบปรามยาเสพติดกับศุลกากรเกาหลี (SIREN OPERATION)

กรมศุลกากรร่วมงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรเกาหลี (SIREN OPERATION)

     วันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม และคณะ ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรเกาหลี (SIREN OPERATION) และลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรเกาหลี (Letter Of Intent) ณ โรงแรมโนโวเทล กังนัม กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

     สำหรับการปฎิบัติการความร่วมมือด้านปราบปรามยาเสพติดระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรเกาหลี (SIREN OPERATION)เป็นความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายการเคลื่อนย้ายยาเสพติด ที่ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและทางผ่านไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย และเจ้าหน้าที่ศุลกากรสาธารณรัฐเกาหลีปฏิบัติงานร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จนถึง 31 สิงหาคม 2565 รวม 4 เดือน มีผลการจับกุม 35 ราย ส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งทางไปรษณีย์และนำติดตัวผู้โดยสาร

     ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ศุลกากรทั้งสองประเทศในการสกัดกั้นปัญหายาเสพติดในมิติของศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป