ADS


Breaking News

“Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม” วพท.ลงพื้นที่จัดหน่วยบริการสังคม

วพท.ปูพรมจัดหน่วยบริการสังคม “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม”
     วพท.มุ่งเสริมความเข้มแข็งการพัฒนาการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. เปิดโครงการ “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม” นำนักศึกษาออกหน่วยบริการประชาชน ปลุกจิตสำนึกอาสาบริการสังคม เพิ่มทักษะวิชาชีพให้เชี่ยวชาญสู่มืออาชีพ
     ดร.วิทูรย์  อริยะพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ (วพท.)  เปิดเผยถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวพท.ว่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพทุกสาขาที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม    
     ดร.วิทูรย์  กล่าวว่า  นโยบายในเชิงของการพัฒนานักศึกษาดังกล่าว  วพท.จึงได้ริเริมโครงการ “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม”  เพื่อปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาในการอาสาด้านการบริการสังคม  และหน่วยงานราชการในพื้นที่บริการ  รวมทั้งยังช่วยปรับแนวคิดของนักศึกษาให้เล็งเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
     “โครงการดังกล่าว  นอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านจิตอาสาแก่ผู้เรียนแล้ว  ยังสามารถเพิ่มพื้นที่และโอกาสในการแสดงออกด้านความสามารถเชิงวิชาชีพต่อสาธารณะ  และเปิดเวทีพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสภาพการปฏิบัติจริง  เพื่อเสริมทักษะให้เชี่ยวชาญสู่การเป็นมืออาชีพ  และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมได้เป็นอย่างดี”  ดร.วิทูรย์  กล่าว 
     ดร.วิทูรย์  กล่าวต่ออีกว่า  กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว  ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาลงพื้นที่  เพื่อให้การบริการแก่สังคม  ชุมชน  ได้แก่  กิจกรรมให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศให้กับสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา  กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 สำนักงานเขตทวีวัฒนาให้บริการสถานที่ละ 3 วันรวม 9 วัน  และกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการจักรยานยนต์รับจ้าง  จำนวน 6 จุด  ได้แก่  พื้นที่เทศบาลอ้อมน้อย   ศาลายา  ทุ่งมังกร  เดอะมอลล์บางแค  สวนผัก  และบางใหญ่-บางบัวทอง  รวมทั้งรถจักรยานยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ  และรถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ดังกล่าว
     “กิจกรรม Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม  จะสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ วพท.อย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ  วิชาชีพทุกสาขาอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  จิตอาสาสาธารณะ  จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม”  ดร.วิทูรย์  กล่าว  และเสริมว่า  กิจกรรม Poly CSR ดังกล่าวจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน  2565  เพื่อตอบสนองความต้องการอำนวยความสะดวกเชิงช่างแก่ประชาชนในสังคม
           อย่างไรก็ตาม  วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และเป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.และปวส. 2 ประเภทวิชา คือ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล  สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชาการบัญชี  และประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม