ADS


Breaking News

วช. ชู “คูดี้ เคยูทัวร์” แชทบอทสุดสร้างสรรค์ โชว์ที่เวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

วช. นำ “คูดี้ เคยูทัวร์” แชทบอทอัจฉริยะ โชว์บนเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.จารุภา วิภูภิญโญ อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสรณีย์ ฉัตรชลอลักษณ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวธารณี หวังชูธรรม นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ของ วช. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมี นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในหลายรูปแบบ ทั้งในการสนับสนุนแผนงานของการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสร้างเวทีสำคัญในการเชิดชู และให้โอกาสนักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยผ่านการจัดเวที NRCT TALK ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ตลอดทั้งปี มีนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดกรองในเวทีรางวัลระดับประเทศ มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวที NRCT TALK อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ วช. ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คูดี้ เคยูทัวร์” แชทบอทอัจฉริยะ ของ นางสาวสรณีย์ ฉัตรชลอลักษณ์ นางสาวธารณี หวังชูธรรม นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จารุภา วิภูภิญโญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลงานวันกล่าวได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 มาโชว์ในครั้งนี้

     นางสาวสรณีย์ ฉัตรชลอลักษณ์ กล่าวว่า “คูดี้ เคยูทัวร์” แชทบอทอัจฉริยะ มีความคิดมาจากที่เป็นเด็กมาจากต่างจังหวัด และต้องหาที่พัก แต่ไม่มีใครแนะนำทำให้ไม่รู้ว่าคณะที่เรียนอยู่ตรงไหน ใกล้กับสถานที่ใดบ้าง และจากที่ได้เรียนวิชาแชทบอท จึงมีแนวคิดนำวิชาที่ได้เรียนมาต่อยอดเป็น “คูดี้ เคยูทัวร์” แชทบอทอัจฉริยะ 

     นางสาวธารณี หวังชูธรรม กล่าวว่า การจราจรในกรุงเทพมหานครติดขัดมาก การเดินทางมาเรียนใช้เวลาเป็นชั่วโมง จึงสิ้นใจมาอยู่หอ ตอนมาศึกษาปีที่ 1 มีความสับสนมากในการหาสถานที่ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลายประตูมาก จึงได้หาข้อมูลในเว็บไซต์หาที่พัก ผลปรากฎว่ามีหลายเว็บไชต์ทำให้เสียเวลาในการค้นหา พอหาหอได้ ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รีวิวไว้ จึงตัดสินใจร่วมกับเพื่อนทำการศึกษา“คูดี้ เคยูทัวร์” แชทบอทอัจฉริยะ

     “คูดี้ เคยูทัวร์” แชทบอทอัจฉริยะ ใช้เวลาศึกษา 3 เดือน รวบรวมข้อมูลที่พัก ให้ผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยแบ่งแยกเมนูไว้ชัดเจน เช่น ที่พักอาศัยใกล้คณะ ช่วงราคา และการรีวิวที่ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกและง่ายในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสำรวจปัญหาของนิสิต นักศึกษาในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นิสิต นักศึกษา ที่เข้ามาใหม่จะไม่ทราบเส้นทาง เมื่อค้นหาหอพักผ่านทางเว็บไชต์ พบว่ามีความหลากหลายและกระจัดกระจายมาก รวมถึงไม่ระบุว่าอยู่ใกล้กับคณะใดและไม่มีรีวิวประกอบการพิจารณา ซึ่งแชทบอท “คูดี้ เคยูทัวร์” ที่ผู้ประดิษฐ์พัฒนาขึ้นนี้ จะมาช่วยขจัดปัญหาความยุ่งยากในการค้นหาหอพักของนิสิต นักศึกษา เพราะคูดี้ เคยูทัวร์ ได้รวบรวมข้อมูล ผ่านแอปพลิเคชัน Line อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์รอบสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด 19 กลุ่มเป้าหมายของคูดี้ เคยูทัวร์ คือ นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากร และผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์รอบสถานศึกษา สำหรับประโยชน์ที่จะได้จากคูดี้ เคยูทัวร์ มี 3 ข้อ คือ 1. ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมประกอบการตัดสินใจหาหอพัก อพาร์ทเม้นท์ 2. ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการหาข้อมูล และ 3. ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้เช่า และเพิ่มรายได้ในกับผู้ประกอบการอีกด้วย

     นางสาวธารณี หวังชูธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า การเป็นนักบัญชีไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับแค่เรื่องตัวเลข แต่นักบัญชีสามารถนำตัวเลขไปต่อยอดในเชิงนวัตกรรมได้ และอยากจะฝากพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ ว่าถ้าใจเรื่องเรื่องนวัตกรรม ไม่ควรจะจำกัดขอบเขตของตัวเองว่านักบัญชีทำได้แค่อย่างเดียว โลกใบนี้เทคโนโลยีกว้างไกลมากขึ้นทุกวัน เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้ตามเทคโนโลยีได้ทุกวันเช่นกัน

     การต่อยอดในอนาคตผลงาน คูดี้ เคยูทัวร์ จะถูกส่งมอบให้คณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลสู่รุ่นต่อไป นอกจากนี้ ผลงาน คูดี้ เคยูทัวร์ ยังสามารถเป็นต้นแบบและขยายขอบเขตไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้อีกด้วย

     กิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ของ วช. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป