ADS


Breaking News

ม.มหานคร ผนึกพันธมิตร เปิดงานสัมมนา “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” คาดหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บูรณาการประเทศให้มั่นคงในอนาคต

ม.มหานคร จับมือพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน”
มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการพัฒนาของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
     กรุงเทพฯ, กันยายน 2565 –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUTIC) จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารมหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อร่วมกันนำเสนอแนวคิด วิเคราะห์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วน ภายใต้สถานการณ์ของประเทศไทย ควบคู่ไปกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์  โภไคยอุดม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและแนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตคุณภาพสูงรองรับทุกภาคอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต ว่า MUT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เราจึงต้องรับผิดชอบอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาหลายพันคนที่เลือกมาเรียนกับเรา รวมถึงต้องพาทีมบุคลากรนับพัน ฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการ ทั้งปัญหาสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ปัญหาประชากรที่เป็นเยาวชนวัยเรียนลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงซึ่งส่งผลให้จำนวนแรงงานที่จะป้อนเข้าสู่สายการผลิตและบริการลดลง ในขณะที่ EEC ประกาศแผนความต้องการอัตรากำลังแรงงานทักษะสูงหลายหมื่นคนและตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็นทวีคูณทุกปี จึงทำให้ต้องหันมาพิจารณากำลังแรงงานอายุ 30 ปี ขึ้นไป จำนวนกว่า 35 ล้านคน ที่อยู่ระหว่างประกอบอาชีพให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) หรือ เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เสริมเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (Automation)  และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นต้น 
     ม. เทคโนโลยีมหานคร พร้อมเพื่อการนี้แล้วและเรายังได้ทำหน้าที่สร้างบัณฑิตคุณภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เพื่อไปสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจของชาติและจรรโลงสังคม นั่นคือเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนของประเทศในอนาคต โดยในปีพ.ศ. 2566 MUT จะมีการนำแนวการเรียนการสอนแบบ Modular สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหา และกล้าตัดสินใจ จุดเด่นของการเรียนแบบ Modular คือ มีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความเหมาะสมและตามบริบทของสังคมที่พลิกผันตลอดเวลา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ยังคงเน้นแนวการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning คือเน้นที่วิธีการเรียนรู้โดยการนำปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของเรา ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากประสบการณ์และมีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเครือข่ายกับตลาดงานที่ช่วยระบุทักษะที่ต้องการใช้จากบัณฑิตของเรา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม MUT จึงป้อนทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และทำไมนักศึกษาจึงต้องเลือกเรียนที่ม. เทคโนโลยีมหานคร
     นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUTIC) และคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า งานสัมมนาไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่ ม. เทคโนโลยีมหานคร จะได้นำความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา ที่ร่วมระดมความคิดที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเราหวังว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับแนวคิดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต