ADS


Breaking News

วิศวลาดกระบัง เปิดโลกผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ยกระดับทักษะเข้มข้น เร่งบัณฑิตสู่วิศวกรยุคใหม่

วิศวลาดกระบัง เปิดโลกการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเข้มข้น ดันบัณฑิตสู่วิศวกรยุคใหม่

     วิศวลาดกระบัง เปิดบ้านจัดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022 สุดยิ่งใหญ่ จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยทางวิศวกรรมที่โดดเด่นสามารถนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเปิดห้องปฏิบัติการและจัดกิจกรรม Workshop ให้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถด้านต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงแนวทางการศึกษายุคใหม่ว่า โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาของไทยจึงต้องได้รับการปฏิรูปและพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง มีความหลากหลายทั้งทางด้านวิชาการและทักษะด้านต่างๆ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทั้งด้าน Hard Skill (ทักษะอาชีพทางวิศวกรรม) และ Soft Skill (ทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม) และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงทักษะ ความสามารถด้านการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัด “โครงการประกวด PR AWARDs” ขึ้น ภายในงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022

     ทีมงานสำคัญในการจัดโครงการประกวด PR AWARDs on K-Engineering World Tour and Workshop 2022 ประกอบด้วย ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกุล รองคณบดี และ ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดกว่า 80 คน จากหลายภาควิชาและหลักสูตร ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนบุคคลภายนอกก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย”

     รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล กล่าวอีกว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและ Workshop ร่วมกันจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคลิปเชิญชวนมางาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022 และรางวัล Facebook Live on Tour and Workshop (รายการสดพาชมบรรยากาศในงาน K-Engineering World Tour and Workshop) และอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชุดภาพถ่ายยอดเยี่ยม (Best Photo Set Awards) แล รางวัลคลิปวิดีโองาน (Best Presentation Clip Awards) รวมถึงรางวัลพิเศษ Charm Awards สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี มีความสง่างาม และมีบุคลิกภาพที่ดี ประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  

     การจัดโครงการประกวด PR AWARDs on K-Engineering World Tour and Workshop 2022 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสถาบันฯ ที่จะผลิตบัณฑิตคุณภาพ ด้วยการส่งเสริม พัฒนาให้นักศึกษามีความหลากหลายทางวิชาการ มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันต่อโลก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบมืออาชีพ ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ จนเป็นที่ยอมรับว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” คือสถานศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อผลิตวิศวกรชั้นนำของประเทศไทย