ADS


Breaking News

สวพส. สุดปลื้มคว้า 8 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สุดยอดความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูง

สวพส. คว้า 8 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผลงานแห่งความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูง
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
     นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรจาก สวพส. และผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมรับรางวัลและแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัล
     นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่มุ่งมั่นและทุ่มเททำงานในชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องเกษตรกร ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับในปีนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้รับรางวัลถึง 3 สาขา ทั้งหมด 8 รางวัล ได้แก่
     - รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ ก้าวหน้า
     - รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน "แผนที่ดินรายแปลง" เข็มทิศแห่งความยั่งยืน
     - รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน
     - รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ(นายแผง ใจปิง) ระดับดีเด่น ผลงาน ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน
     - รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ผลงาน เลื่องลือขยายงาน บ้านปางแดงในต้นแบบต่อยอด Towards SDGs
     - รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น ผลงาน สลัดความจน ด้วยกลยุทธ์ทางเลือก
     - รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ผลงาน จากต้นสู่แก้ว กาแฟดอยแม่สลองกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
     - รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ผลงาน พัฒนาอาชีพแก้จน ลดเขาหัวโล้นเมืองน่าน

     สำหรับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hrdi.or.th/Activities/detail/452  
Website: www.hrdi.or.th