ADS


Breaking News

วศ.อว.เร่งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มุ่งกำหนดทิศทางเป็นองค์กรนำด้าน วทน.

วศ.อว.ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เพื่อกำหนดทิศทางเป็นองค์กรนำด้าน วทน.
     วันที่ 1-2 กันยายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา วศ. เพื่อเป็นองค์กรนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับสากล” โดยระดมสรรพกำลังบุคลากรระดับบริหารและหัวหน้างานร่วมจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อประกอบแผนปฏิบัติราชการ 5 ปีขององค์กร (พ.ศ.2566-2570) ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ อว. 
     การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว นำทีมโดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรระดับบริหารของ วศ. ร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์และกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายพร้อมร่างแผนงาน/โครงการ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2567 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ วศ. 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ งานบริการ และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก ยุทธศาสตร์การส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถนำ วทน. ไปใช้เพื่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานสู่เชิงพาณิชย์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เป้าประสงค์หลักที่จะกำหนดทิศทางเพื่อให้ วศ.อว. ประกอบด้วย 
     - งานบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้าน วทน.มีขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
     - พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (CABs)
     - กำลังคนด้าน วทน. และผู้ประกอบการมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
     - ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้าย วทน.
     - มีระบบการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งในตามหลักธรรมาภิบาล