ADS


Breaking News

กาชาดไทยชวนพสกนิกร น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือน ส.ค. 65

กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม 2565

     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ น้อมจิตบริจาคโลหิต ถวายสดุดี 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 

     รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย วันที่ 12 สิงหาคม 2499 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 66 ปีใต้ร่มพระบารมีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในการประกอบพระราช กรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทย ทำให้กิจการของสภากาชาดไทยมีความก้าวหน้ายั่งยืนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงาน ตามหลักมนุษยธรรมและหลักการกาชาดสากล เพื่อความผาสุข ความเจริญของประชาชนและประเทศไทยตราบจนปัจจุบัน ด้วยความสนพระราชหฤทัย สนับสนุนงานด้านบริการโลหิตมาตั้งแต่ต้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด นับเป็นแรงจูงใจ และเป็นความปีติภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ทำให้สภากาชาดไทยมีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดมา 

     ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึก      ผู้บริจาคโลหิต ในพิธีเปิดงาน “ดุจสายทิพย์ธารา” เพื่อผู้บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2536 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ความว่า “การบริจาคโลหิตของท่าน คือ ทานอันบริสุทธิ์ ด้วยท่านพร้อมที่จะให้โดยไม่คำนึงว่าผู้รับจะเป็นใคร และให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากท่านจะเสียสละโลหิตในกาย และเสียสละเวลาในการประกอบงานแล้ว                    หลายท่านยังต้องอุตสาหะเดินทางไปยังหน่วยรับบริจาคโลหิตต่างๆ ด้วยความยากลำบาก เพื่อจะได้บำเพ็ญทานอันบริสุทธิ์นี้ ด้วยศรัทธาที่แรงกล้ายิ่ง”

     ตามที่รัฐบาลเห็นควรให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมชวนเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพร  ชัยมงคล ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ