ADS


Breaking News

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ “เข็ม 5”

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ “เข็ม 5” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
     ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้
     เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็ม 4 ตามสูตรดังนี้ 
     - ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา 
     - แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา 
     - ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า 
     ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 
หรือ 
     - ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ 
    - ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา 
     ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565

     เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็มที่ 5 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน เลือกฉีดวัคซีน ในวันที่ 24,25 สิงหาคม 2565 
     ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th

     > สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 
     > กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน 
     > กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย 
     > สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน 
     > กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ 

     LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา