ADS


Breaking News

วช. หนุน TEI อบรม “หลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมงานวิจัย สู่สังคมเมืองสีเขียว

วช. ร่วมกับ TEI จัดอบรม “หลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ยกระดับงานวิจัย สู่สังคมเมืองสีเขียว

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดอบรมระยะสั้น “หลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับฯ

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้ อว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมให้แก่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 6 หลักสูตร เพื่อการถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมแก่นักวิจัย นักวิชาการในทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพผ่านการดำเนินงานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยจัดอบรมหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร จัดอบรมไปแล้ว 5 หลักสูตร คือ 1) “การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2) “การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม” 3) “การวิจัยด้านสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 4) “การวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ” และ 5) “การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ” ในวันนี้เป็นการอบรมหลักสูตรที่ 6 (EP6) หลักสูตร “การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565  เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อการกำหนดโจทย์งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งจะส่งผลต่อนโยบายที่เป็นรูปธรรม มุ่งหวังให้นักวิจัยเข้าใจการนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ไปวิเคราะห์สาเหตุ กำหนดแนวทางในการทำวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิจัยเชิงบูรณาการและสามารถต่อยอดงานวิจัยใหม่ ๆ จากผลงานวิจัยเดิมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกรอบการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และการวิจัยเพื่อตอบโจทย์เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงการประเมินความเสียหายต่อทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อความต้องการและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

     ทั้งนี้ การอบรมมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) หลักสูตรการวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 3) หลักสูตรการวิจัยด้านสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) หลักสูตรการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 5) หลักสูตรการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ และ 6) หลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจัดผ่านระบบ zoom meeting ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2565 จัดอบรมหลักสูตรละ 3 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรและนักวิชาการชั้นนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ได้รับการยอมรับในระดับเชิงพื้นที่สู่ระดับสากลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป