ADS


Breaking News

วช. MOU สปน. - สถ. และ บชท. เร่งท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทั่วไทย ที่ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

วช. ร่วมกับ สปน. - สถ. และ บชท. หนุนท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทั่วไทย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ที่ปรึกษาสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ที่ปรึกษาสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามฯ ณ เวที Highlight Stage มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการนำองค์ความรู้การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาขยายผลให้แก่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมกำหนดแนวทางของการบูรณาการให้มีทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

     นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สปน. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง นำรูปแบบการบริหารในพื้นที่ Sandbox หรือโครงการทดลอง ไปปรับใช้ในพื้นที่และลดพันธนาการที่ไม่จำเป็น เพื่อให้องค์กรได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

     นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า สถ. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องมือการประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติราชการประจำภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

     ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ที่ปรึกษาสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า บชท. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างบูรณาการ และ บชท. พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือการประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

พิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมโยงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกิจตามอำนาจหน้าที่และทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

     สำหรับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2022)” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th, Facebook Fanpage: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 515, 517, 518, 519 และ 524 ซึ่งมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 22 - 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร