ADS


Breaking News

วช. ผนึก มฟล. เร่งขับเคลื่อน “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

วช. ร่วมกับ มฟล. ร่วมขับเคลื่อนการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park, M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทำหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมผ่านโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” หรือ “ลูกไก่” มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถตอบโจทย์ของประเทศในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศโดยการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ  
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาคภาคเหนือของประเทศไทยที่เดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับโลกเป็นจำนวนมาก วช. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 โดยจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร (แม่ไก่) มากถึง 45 คน ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564 ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน 2 รุ่น และในปี พ.ศ. 2565 นี้ถือเป็นรุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ โรงเรียน สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขและภาคเอกชน เป็นต้น พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านที่ให้ความสำคัญและความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ของ วช.