ADS


Breaking News

พสกนิกรไทย ร่วมชม โดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหา

พสกนิกรชาวไทย ชื่นชม โดรนแปรอักษร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหา
รูปอักษร “แม่ของแผ่นดิน”
รูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “สก.”
รูปอักษร “90 พรรษา”

รูปพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รูปสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร์ ใน “โครงการป่ารักน้ำ”
รูปสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงงานผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทย
รูปสายใยแห่งความรัก แม่อุ้มลูกไว้ในอ้อมกอดแสดงถึงความรักและความผูกพันที่แม่มีต่อลูก
รูป “พวงมาลัยดอกมะลิ”ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ
รูปหัวใจและอักษรคำว่า “รักแม่”
รูปอักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ”

     เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จัดการแสดงโดรนแปรอักษร (Drone Light Show) ประกอบบทเพลง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จัดการแสดงโดรนแปรอักษร (Drone Light Show) ประกอบบทเพลงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้โดรนจำนวน 200 ลำ แปรอักษรเป็นรูปต่างๆ จำนวน 10 ภาพ ดังนี้ 1. รูปอักษร “แม่ของแผ่นดิน” 2. รูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “สก.” 3. รูปอักษร “90 พรรษา”  4. รูปพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  5. รูปสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร์ ใน “โครงการป่ารักน้ำ”  6. รูปสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงงานผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทย 7. รูปสายใยแห่งความรัก แม่อุ้มลูกไว้ในอ้อมกอดแสดงถึงความรักและความผูกพันที่แม่มีต่อลูก  8. รูป “พวงมาลัยดอกมะลิ”ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ 9. รูปหัวใจและอักษรคำว่า “รักแม่”  10. รูปอักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ” โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 9.30 นาที โดรนที่นำมาร่วมบินแปรอักษร สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือเยาวชนไทย ออกแบบแผนการบิน (flight plan) โดยนักเรียนจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ผ่านการอบรมจากโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ที่ วช. ให้การสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  เพื่อพัฒนาบ่มเพาะเยาวชนในการเป็นนักประดิษฐ์ โดยให้ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการบ่มเพาะการใช้โดรน รวมถึงความสามารถในการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมโดรน มีความเข้าใจในเรื่องโดรน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือพิธีการที่สำคัญของประเทศ 
     อนึ่ง การแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จัดแสดงให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชม ภายหลังพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนามหลวง