ADS


Breaking News

Nexter Incubator ยกระดับ SCG HOME Ecosystem มุ่งมั่น "คิด สร้าง ซ่อม อยู่" เพื่อคนทำบ้าน ต่อยอดการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น

Nexter Incubator เสริมแกร่ง SCG HOME Ecosystem

ตอบโจทย์ “คิด สร้าง ซ่อม อยู่” ของคนทำบ้าน ยกระดับการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น
นายศานิตย์ ภู่บุบผา ผู้อำนวยการ เน็กซเตอร์ อินคิวเบเตอร์ (Mr. Sanit Phoobubpha , Nexter Incubator Director)
นายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก ผู้บริหารของคิวช่าง (Mr Saranwit Pakdeenok, Head of Q-CHANG Business)

Nexter Incubator ธุรกิจใน SCG Home Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ตอบโจทย์ “คิด สร้าง ซ่อม อยู่” ของคนทำบ้าน พัฒนาบริการเรื่องการทำบ้าน ตั้งแต่การออกแบบ, สร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติม, ซ่อมแซม รวมถึงบริการหลังอยู่อาศัย พร้อมชู “คิวช่าง” ธุรกิจที่บ่มเพาะโดย Nexter Incubator เสริมความแข็งแกร่ง ของ SCG HOME Ecosystem เพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของคนไทยและคนในอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

นายศานิตย์ ภู่บุบผา ผู้อำนวยการ เน็กซเตอร์ อินคิวเบเตอร์ (Mr Sanit Phoobubpha, Nexter Incubator Director)เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดบริการเรื่องการทำบ้านขยายตัวอย่างมาก ประกอบกับกระแส Digital Disruption ที่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทาง SCG Home Business จึงได้จัดตั้งธุรกิจ Nexter Incubator ขึ้นเพื่อบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพใน 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย 

  1. Retail Experience; การพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในร้านค้าปลีก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการทำบ้านที่ดีที่สุด

   ให้กับลูกค้า

  1. Service Solution; การพัฒนาบริการเรื่องการทำบ้าน เพื่อตอบโจทย์ “คิด สร้าง ซ่อม อยู่” ของเจ้าของบ้าน

  2. Healthy Living; การพัฒนาการอยู่อาศัยที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลทางกาย จิต ปัญญา และสังคม

  3. Smart Living; การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการอยู่อาศัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  4. Net Zero Living; การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการอยู่อาศัย ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก


Nexter Incubator กับภาระกิจสร้างสตาร์ทอัพ


นายศานิตย์ กล่าวว่า Nexter Incubator เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 จากแนวคิดของ SCG Home Business ที่ต้องการสร้าง New S Curve ให้ธุรกิจแข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน โดยการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้น พร้อมกับการนำดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพ ภายใต้วิสัยทัศน์ Create Better Living ของ SCG Home Business

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวเราจึงได้สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการทำบ้านในทุกช่วงเวลาของชีวิตของลูกค้า เพื่อให้เราเป็น Lifetime Home Partner ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของคนไทยและคนในอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น (Create Better Living

Nexter Incubator จะทำหน้าที่เป็นผู้บ่มเพาะธุรกิจใหม่เพื่อเสริมทัพให้กับ SCG Home Business โดย Nexter Incubator ได้ปรับกระบวนการพัฒนาธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Internal Start-up และมีแนวทางในการดำเนินงาน 5 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 


1. การคัดสรรพนักงานของ เอสซีจี ที่มีความสามารถ และความมุ่งมั่น (Passion) พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเถ้าแก่น้อย


2. การนำกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบ Agile & Lean Start-up Process บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพจากไอเดีย จนก่อร่างเป็นธุรกิจที่พร้อมออกสู่ตลาด โดยที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ในการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพมาหลากหลายโครงการ โดยหลังจากที่บ่มเพาะจนเป็นธุรกิจที่พร้อมออกสู่ตลาดแล้ว จะมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจต่อ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) Spin-in คือ ทาง SCG Home Business นำธุรกิจดังกล่าวเข้ามาอยู่ใน Core Business 

(2) Spin-off คือ ทางพนักงานของ เอสซีจี จะออกไปดำเนินธุรกิจต่อด้วยตนเองในฐานะเจ้าของธุรกิจ โดยสามารถระดมเงินลงทุนจากแหล่งอื่นๆ ได้เพิ่มเติม


3. ปรับระบบบริหารจัดการให้เป็น Sand Box เพื่อให้สตาร์ทอัพได้ทดลองทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยกระบวนการทำงานที่สั้นลงและคล่องตัว ซึ่งทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพของ Nexter Incubator สามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ


4. การทำ Open Innovation กับพาร์ทเนอร์ภายนอกบริษัทฯ โดยเน้นความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่สามารถมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Nexter Incubator มากยิ่งขึ้น


5. นำ Internal Start-up ที่ Nexter Incubator บ่มเพาะ เข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของ SCG HOME ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบ Retail OMNI-Channel ที่จำหน่ายสินค้าเรื่องการทำบ้านและตกแต่งบ้าน ให้มีบริการเรื่องการทำบ้านที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ, สร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติม, ซ่อมแซม รวมถึงบริการหลังอยู่อาศัย ซึ่งช่วยร้อยเรียงประสบการณ์การทำบ้านของเจ้าของบ้านให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพื่อให้ SCG HOME เป็น Lifetime Home Partner ให้กับลูกค้า


นายศานิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการทำงานของ Nexter Incubator เราจะนำความต้องการของเจ้าของบ้าน และแกนหลักในเรื่อง “คิด สร้าง ซ่อม อยู่” เป็นที่ตั้งในการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยที่ผ่านมาทาง Nexter Incubator มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ “คิด สร้าง ซ่อม อยู่” ของเจ้าของบ้านออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

  • Design Connext (ดีไซน์ คอนเนค) แพลตฟอร์มผู้ช่วยเจ้าของบ้านเพื่อสร้างบ้านที่ตรงใจ ด้วยผู้ออกแบบที่เหมาะสม

  • SCGHOME.com แพลตฟอร์มออนไลน์ของร้าน SCG HOME

  • Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร

  • My Home (มาย โฮม) แอปพลิเคชันผู้ช่วยที่จะทำให้เจ้าของบ้านสามารถดูแลบ้านได้ดูดีอยู่เสมอ ช่วยตรวจสอบปัญหาบ้านก่อนบานปลาย


Q-CHANG (คิวช่าง) มาแรง ขอชิงผู้นำตลาด

นายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก ผู้บริหารของคิวช่าง (Mr Saranwit Pakdeenok, Head of Q-CHANG Business) กล่าวว่า Q-CHANG (คิวช่าง)  เป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร ซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะของ Nexter Incubator คิวช่าง มีบริการครอบคลุมตั้งแต่งานติดตั้ง ต่อเติม ปรับปรุง และบริการภายในบ้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกเรื่องช่างให้กับเจ้าของบ้านแบบครบจบในที่เดียว ในปัจจุบันคิวช่างมีกลุ่มงานบริการกว่า 120 บริการ พร้อมทีมช่างคุณภาพกว่า 1,350 ทีม โดยมีพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ทั้งนี้ คิวช่างได้ให้บริการลูกค้าไปแล้วกว่า 65,000 งาน

คิวช่าง เป็นธุรกิจที่เข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนของบริการเรื่องการทำบ้านให้กับให้ร้าน SCG HOME ทั้ง SCGHOME.com และร้าน SCG HOME ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศจำนวน 27 สาขา ทั้งนี้ คิวช่างในฐานะ Key Strategic Partner ของร้าน SCG HOME เรามีแผนที่จะมีบริการในร้าน SCG HOME ทุกสาขา พร้อมกับการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์เจ้าของบ้านในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเรื่องการทำบ้าน

นอกจากนี้ คิวช่างยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของช่างในเครือข่ายของคิวช่างให้ดียิ่งขึ้น โดยช่างมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คิวช่างได้สร้างรายได้ให้กับช่างแล้วกว่า 130,000,000 ล้านบาท นอกจากนี้ คิวช่างยังมีแผนในการพัฒนาฝีมือของช่างในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาให้ช่างในเครือข่ายมีทักษะฝีมือสูงขึ้น และมีมาตรฐานในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

นายศรัณย์วิศว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีความมุ่งมั่นในการช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการเรื่องการทำบ้าน และยกระดับคุณภาพชีวิตของช่างในเครือข่ายของคิวช่างให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน 

ในเดือนสิงหาคมนี้ ทาง คิวช่าง มีการเปิดตัวแคมเปญออนไลน์การตลาด " 8.8 เปย์แรงมากแม่ #ให้แม่ได้พักทักคิวช่าง " โดยมีโปรโมชันตลอดทั้งเดือน อาทิ Flash Sale Q-CHANG 8.8 พิเศษเฉพาะวันที่ 8 เดือน 8 เท่านั้น บริการล้างแอร์แบบติดตั้งลดสูงสุด 48% เพียงกรอกโค้ด QCPAY88 ราคาเริ่มต้นเพียง 338 บาท/เครื่อง และบริการทำความสะอาดทั่วไป ลดสูงสุด 88 บาท ราคาเริ่มต้นเพียง 88 บาท/ครั้ง เท่านั้น สนใจใช้บริการของ คิวช่าง สามารถเข้าไปจองบริการได้ที่ www.q-chang.com หรือ แอดไลน์ @Q-CHANG