ADS


Breaking News

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 65 จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม
เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2565

     วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตเพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาค กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

     ปัจจุบันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 57 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขของประเทศและภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านการแพทย์ มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดหาและบริการดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ดวงตาได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปริมาณดวงตาที่จัดเก็บได้ลดลงเป็นอย่างมาก ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ ๆ ในการจัดหาและบริการดวงตา โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) เพื่อเพิ่มจำนวนการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) นอกจากนั้นยังจัดทำโครงการ“ดวงตาสดใสใกล้บ้าน” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาดวงตาบริจาคให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาเพิ่มมากขึ้น