ADS


Breaking News

พม. ยกย่อง! อพม. อาสาสมัคร และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้

“พม. เชิดชูเกียรติ อพม. อาสาสมัคร และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
     วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ดีเด่นพิเศษ อาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามภารกิจในระดับพื้นที่ โดยได้บูรณาการร่วมกับเกระทรวง พม. เพื่อการพัฒนาสังคมมาโดยตลอด นอกจากนี้ อาสาสมัครและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคม ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม. ในการพัฒนาสังคมและให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ทั่วประเทศ นับเป็นบุคคลและองค์กรที่เสียสละ อุทิศตน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ จึงควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
     นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีผู้ที่ทำผลงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เหมาะสมแก่การเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่น 6 คน องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 3 องค์กร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) 1 คน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น 3 คน 
     ขอแสดงความชื่นชมและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาอันมีค่า ในการทำงานจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นตั้งใจอำนวยประโยชน์สุขต่อประชาชนและสังคมมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติงานเพื่อสังคมของทุกท่านจะเป็นแรงผลักดันและเป็นแบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย