ADS


Breaking News

กรมศุลฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 4

กรมศุลกากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร”
ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 4
     วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) กรมศุลกากรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 4 ระหว่างไทยกับเมียนมาในมิติของศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผนึกกำลังภาคีเครือข่ายองค์กรหน่วยงานศุลกากรประเทศเพื่อนบ้าน ในการร่วมกันสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย (สะพานแห่งที่ 2) ด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สกัดกั้นการลักลอบนำเข้า ส่งออก และนำผ่านยาเสพติดบริเวณจุดนำเข้าส่งออกของประเทศ ประกอบกับพันธกิจของกรมศุลกากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร อีกทั้ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ 11/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานคณะอนุกรรมการ สกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร กรมศุลกากรจึงได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งบูรณการร่วมกันหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และ นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ดำเนินการจัดทำปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) โดยมีระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้น 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - กันยายน 2565 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีหน่วยงานของศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดตั้งเครือข่ายประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมฯ รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่

          ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเซีย มั่นคงไทย-มาเลเซีย ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

         ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ระหว่างศุลกากรไทยกับพาสีลาว ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

         ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ระหว่างไทยกับกัมพูชา ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
                                                 
     นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ“ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 4 นี้ มีนายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สาย และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ Mr. Ye Min Thu Deputy Director, Deputy Head of Shan State Customs Office หัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา และคณะ พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในประเด็นสถานการณ์การลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา รูปแบบและวิธีในการลักลอบขนส่งยาเสพติด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายการประสานงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     ทั้งนี้ เมื่อการประชุมทั้ง 4 ครั้ง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย กรมศุลกากรหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของศุลกากรไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและจุดนำเข้า ส่งออกต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น