ADS


Breaking News

สธ.ชื่นชมสถานประกอบการ ใช้ 10 Package ส่งเสริมสุขภาพดีคนวัยทำงาน

สธ.เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ นำ 10 Package สร้างเสริมสุขภาพดีคนวัยทำงาน
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
     กระทรวงสาธารณสุข เร่งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน จับมือภาคีเครือข่าย ผลักดัน 10 Packages ของกรมอนามัย เป็นเครื่องมือให้สถานประกอบการนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพดี โดยออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง
    วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการพร้อมยกระดับการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะประชากรกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) ในประเทศไทย พบว่า มีมากถึง 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 56 ล้านคน และส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบการ ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่า ประชากรกลุ่มวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย เกิดภาวะอ้วน ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่า กลุ่มวัยทำงาน ร้อยละ 9 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 25 เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้หญิง ร้อยละ 55 และผู้ชาย ร้อยละ 42 มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ผู้หญิง ร้อยละ 20 และผู้ชาย ร้อยละ 19 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 
     “กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเร่งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจับมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาแนวทาง 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ มาเป็นกลยุทธ์ในการการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานให้มีสุขภาพดี ซึ่งการจัดเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับพื้นฐาน ระดับมาตรฐาน ระดับดีเด่น และระดับยอดเยี่ยม จำนวนทั้งหมด 261 สถานประกอบการ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มวัยทำงานของประเทศ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
    ทางด้าน นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการ ตามแนวทาง 10 Package ประกอบด้วย Package ที่ 1) หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) 2) จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) 3) ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart  and Healthy family)  4) สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) 5) เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) 6) พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome Management) 7) สถานประกอบการจะก้าวไกลต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) 8) สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) 9) โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ 10) สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life) โดยให้สถานประกอบการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตามสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ต้องการนำแนวทาง 10 Package ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มวัยทำงานของตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทร. 0 2590 4521, 4662, 4522