ADS


Breaking News

สสว.เปิดงาน SME - GP Day สุดอลัง 19-21 ส.ค. โอกาสใหม่ให้ SME เข้าสู่ตลาดงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. จัดงาน SME - GP Day 19-21 ส.ค.
เปิดโอกาสใหม่ให้ SME เข้าสู่ตลาดงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี
รศ.ดร. วีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการ สสว.

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ (SME - GP Day) รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปิดโอกาสใหม่ในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยภายในงานรวบรวมสินค้าและบริการมากมายกว่า 100 บูธ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่นำมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บริการให้คำแนะนำปรึกษา และพบกับบริการดี ๆ จากธนาคารชั้นนำ 
     นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดงาน SME - GP Day กล่าวว่า  รัฐบาลได้ให้สำคัญกับผู้ประกอบการ SME  ผ่านนโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)   แผนแม่บทประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ รวมทั้ง ร่างแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 – 2570) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านมาตรการด้านต่าง ๆ เพราะผู้ประกอบการ SME  เป็นฐานรากที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
     รศ.ดร. วีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการ สสว.  เปิดเผยว่า ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอีกโอกาสทางการตลาดในประเทศที่สำคัญ มีมูลค่ารวมมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564  หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจาก SME เป็นวงเงินที่จัดหาได้รวม 528,611 ล้านบาท จากวงเงินที่จัดหาได้รวม 1,333,622 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ในปีงบประมาณ 2565 สสว. เตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการ SME ในการเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานของรัฐ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการทั่วไปให้มีการกระจายในระดับพื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมมุ่งเป้า สำหรับสินค้า/บริการที่มีความยากในการผลิตต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสูง เพื่อลดการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวม 5๐๐ ราย
     “ปัจจุบันมี SMEs ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP มากกว่า 136,000 ราย และตั้งเป้าว่าปลายปีนี้ จะมีผู้ประกอบการ SME ลงทะเบียนในระบบไม่น้อยกว่า 140,000 ราย มีจำนวนสินค้าและบริการกว่า 1 ล้านรายการ ซึ่งในงานนี้ สสว. เชื่อมั่นว่า การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ Micro - SME ให้เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น และก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ Micro-SME ตามคำขวัญของโครงการ “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย”