ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 1 - 5 ส.ค. 65

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ 
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
📌 ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 
📌 9.00 - 17.00 น.
📌 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
.
📗 ภาคการประชุม 》พบกับหัวข้อการประชุมในประเด็นหัวข้อการวิจัยที่สำคัญของประเทศมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง
📕 ภาคนิทรรศการ 》พบกับการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผลงานที่พร้อมนำสู่การใช้ประโยชน์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอมากกว่า 500 ผลงาน 

📌ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยในรูปแบบ Onsite วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ได้รับการฉีดวัคซีน แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม 💉💉
✔️และผู้เข้าร่วมงาน Onsite ทุกท่าน จะต้องแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนการเข้าสถานที่การจัดงานตามที่ วช. กำหนด

👉🏻 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการได้ที่ 
Onsite ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
Online ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

#อว. #MHESI
#วช. #NRCT 
#มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ #ThailandResearchExpo2022