ADS


Breaking News

สุดสร้างสรรค์ โดรนแปรอักษรฝีมือคนไทย เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

ยิ่งใหญ่ตระการตา โดรนแปรอักษรฝีมือคนไทย เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10
รูปโลกทรงกลม
ตราพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร.
รูปแผนที่ประเทศไทย
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินี
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปั่นจักรยาน
เจ้าฟ้านักบิน
เครื่องบิน F5E
พลุไฟเฉลิมฉลอง
อักษร “70 พรรษา”
อักษร“ทรงพระเจริญ”

     เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ บินโดรนแปรอักษร จำนวน 200 ลำ เพื่อเทิดพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
    เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแสดงในครั้งนี้สมาคมฯ ได้นำเด็กและเยาวชนจากภาคกลางที่ผ่านการอบรมในโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” มามีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการบิน (flight plan) และควบคุมการบิน โดยใช้โดรนจำนวน 200 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า โดยแปรอักษรประกอบบทเพลงเป็นรูปภาพต่าง ๆ จำนวน 11 ภาพ  ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 9 นาที ประกอบด้วยการแสดงโดรนแปรอักษรชุด“เทิดไท้องค์ราชัน” ดังนี้ 1. รูปโลกทรงกลม 2. รูปแผนที่ประเทศไทย 3. ตราพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. 4. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินี 6. เจ้าฟ้านักบิน 7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปั่นจักรยาน 8. เครื่องบิน F5E 9. อักษร “70 พรรษา” 10. อักษร“ทรงพระเจริญ” และ 11. พลุไฟเฉลิมฉลอง อนึ่ง การพัฒนาโดรนแปรอักษรนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ วช. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เพื่อพัฒนาบ่มเพาะเยาวชนในการเป็นนักประดิษฐ์ โดยให้ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการบ่มเพาะการใช้โดรน รวมถึงความสามารถในการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมโดรน มีความเข้าใจในเรื่องโดรน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือพิธีการที่สำคัญของประเทศ