ADS


Breaking News

วช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ ร.10

     วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร และบุคลากร วช. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย พิธีสักการะศาลพระพรหมและศาลพระภูมิ พร้อมด้วยทำบุญเลี้ยงพระ ๑๐ รูป การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมจิตอาสากับการพัฒนาองค์กร BIG Cleaning Day พร้อมกับมอบรางวัลให้กับกลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนพื้นที่ ๕ ส ดีเด่น และ กิจกรรม ๕ ส ชาว วช. รู้หน้าที่ เป็นการทำกิจกรรม ๕ ส ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง กลุ่ม และภารกิจฯ