ADS


Breaking News

ม.ภาคฯ ขอนแก่น โน้มวันทาบูชาครู นำไหว้ครู 65 ชูความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์มั่นคงยืนยาวตลอดไป

ม.ภาคฯ ขอนแก่น น้อมวันทาบูชาครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้อมวันทาบูชาครูจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์  โดยมี ผศ. ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 
     โดยในช่วงเช้าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ได้ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมพิธีไหว้ครูซึ่งประกอบด้วย  พิธีเจิมหนังสือ พิธีมอบรางวัล "อาจารย์ในดวงใจ" การแสดงชุดรำถวายครูและการขับร้องเพลงพระคุณที่สาม โดยนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง ตัวแทนนักศึกษานำพานขึ้นไหว้ครูพิธีมอบทุนการศึกษา และจึงเป็นการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และบรรยาย "ครู NEU2022" โดย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
     ซึ่งพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษา ตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ 
     “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำปีทุกปี ในช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1  โดยอาชีพของครูเหมือนกับเรือจ้าง ที่มีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันหรือฝั่งแห่งความสำเร็จ คำกล่าวนี้อาจจะถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียว ทั้งนี้เพราะ การศึกษาที่มีครูเป็นผู้ป้อนความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เรียนรับเพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่สามารถจะทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนควรต้องให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนมีความใฝ่ใจในการศึกษา เชื่อฟัง และขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อครูมีความพร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้แจวเรือที่ดีแล้ว นักศึกษาก็ควรทำหน้าที่เป็นผู้โดยสารเรือที่ดีด้วย เช่น ไม่เอาเท้าราน้ำ และควรช่วยครูพายเรือเพื่อไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น  ในนามตัวแทนของครูอาจารย์ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์  ที่รักทุกคน  ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญา มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป” ผศ. ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าว