ADS


Breaking News

วศ.อว. เร่งผนึกเครือข่ายร่วมมือกับ มจพ. วิจัยจัดทำมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

วศ.อว. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ มจพ. พัฒนาการจัดทำมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม พร้อมทีมนักวิจัย โครงการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อผลักดันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สนับสนุนการแพทย์และสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกับ ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังสี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทีมคณะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       ทั้งนี้เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการจัดทำข้อกําหนดคุณลักษณะ (Specification) ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้านวัตกรรมที่ได้มาตรฐานเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) และห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MPAC)