ADS


Breaking News

กรมศุลกากร “ยุทธการกำแพงพระนคร” ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ต่อเนื่อง

กรมศุลกากรประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 2
วันนี้ (8 กรกฎาคม 2565) กรมศุลกากรเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation “Guardian”) ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยกับพาสีลาว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพร้อมสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นการปิดกั้นเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งที่ 1 เป็นการประชุมระหว่างไทย-มาเลเซีย และการประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” ซึ่งเป็นมาตรการของกรมศุลกากรในการปกป้องสังคม อีกทั้ง ศอ.ปส. มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ 11/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานคณะอนุกรรมการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร กรมศุลกากรจึงได้ดำเนินการโดยมอบหมายให้นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” และได้ความร่วมมือจากศุลกากรมาเลเซีย สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมา รวมถึงหน่วยงานความมั่นคงตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 2 นายอภิชาติ ใจงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม กองสืบสวนและปราบปราม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมศุลกากร พร้อมทั้งนายปิติณัช ศรีธรา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร และคณะ ประชุมหารือร่วมกับ Mr. Lamphong Xaythong, Head of International Friendship Bridge Laos-Thailand 2 Commander Police of Savanna Khet Province หัวหน้าคณะผู้แทน สปป. ลาว พร้อมคณะ และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในประเด็นสถานการณ์การลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาการลักลอบขนส่งยาเสพติด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายการประสานงานร่วมกัน

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นการประชุมหารือร่วมระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรกัมพูชา ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่อไป