ADS


Breaking News

กรมพัฒน์ฯ เร่งดัน 21 ชุมชน ยกระดับสู่หมู่บ้านอัจฉริยะออนไลน์ กระตุ้นยอดขายยุคดิจิทัล ในวงกว้าง

กรมพัฒน์ฯ ผลักดัน 21 ชุมชน
ปรับตัวสู่หมู่บ้านอัจฉริยะออนไลน์ เพิ่มยอดขายยุคดิจิทัล
    กระทรงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่การค้าออนไลน์ โดยการพัฒนาชุมชนนำร่องมาอย่างต่อเนื่องกว่า 34 ชุมชน ตั้งแต่ปี 2562 ตามต้นแบบหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) เพื่อช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนทั่วประเทศ และในปีนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในชื่อ “ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD)”
     นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการส่งเสริมการค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจ e-Commerce รองรับผู้ประกอบการเข้าสู่ยุค Metaverse โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี และเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสร้างต้นแบบความสำเร็จด้วยการพัฒนาเชิงลึกยิ่งขึ้นตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
    รองอธิบดีฯ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม “ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดออนไลน์ของชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาและจำหน่ายสินค้าชุมชนบนช่องทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบความสำเร็จ ทั้งด้านอัตลักษณ์ วิถีชุมชน การตลาด และผลประกอบการ อีกทั้งขยายโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีชุมชนต้นแบบเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 ชุมชน โดยมีผู้ประกอบการกว่า 350 รายเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะพัฒนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชนเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนธุรกิจออนไลน์ การบริหารจัดการการค้าออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
    ทั้งนี้ มีการกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้กับสินค้าชุมชนบนช่องทางออนไลน์ของ 21 ชุมชนต้นแบบ ให้มีการมองเห็นแต่ละชุมชนมากกว่า 300,000 การมองเห็น ซึ่งมีจำนวนรวมกว่า 9,500,000 การมองเห็น อีกทั้งมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอชุมชนผ่าน Social Media จำนวน 11 คลิป ซึ่งมีจำนวนครั้งที่ถูกแสดงมากกว่า 3,000,000 ครั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าแต่ละชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 21 ชุมชนต้นแบบผ่านช่องทางออนไลน์ของ Influencer 8 ราย ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 4,300,000 ราย ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบทั้ง 21 ชุมชน โดยวิทยากรที่ร่วมลงพื้นที่ในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ประกอบการชุมชนอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับการผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่การค้าออนไลน์และสร้างรายได้ให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
    สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ Digital Village by DBD โทรศัพท์หมายเลข 081 903 6198 หรือ Facebook : Digital Village by DBD