ADS


Breaking News

วว.หน่วยงานรัฐแห่งแรก ที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลมาตรา 11 ผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ชูบทบาทเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร มีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

วว. เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของไทย ที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลมาตรา 11  ผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร  ปั้นจั่น  หม้อน้ำ
 ชูบทบาทเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร มีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า  ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติ นอกจากบทบาทในงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แล้ว วว. ยังมีบทบาทในงานวิศวกรรมของประเทศ โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายให้กับสภาวิศวกร รับทุนจัดทำร่างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพทางวิศวกรรม และเปิดฝึกอบรมด้านวิศวกรรมให้แก่บุคคลภายนอก โดยสามารถให้หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) แก่ผู้เข้าอบรมที่เป็นวิศวกร สามารถนำไปใช้ประกอบผลงานในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  นอกจากนี้ วว. ยังเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลตามมาตรา 11  ผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ 121 
“...งานวิศวกรรมต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เป็นงานที่รวมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน  ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  วว. มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมแกร่งให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศ ยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม   ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงาน เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน   อีกทั้งการปฏิบัติตามมาตรา 11 จะมีการทดสอบตามวาระ ทำให้นายจ้างทราบสภาพปัจจุบันของปั้นจั่น/เครื่องจักร/หม้อน้ำ ทำให้สามารถวางแผนเพื่อซ่อมบำรุงได้ก่อนเกิดการชำรุดกะทันหัน  (break down) ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ร่วมเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อเวลาการผลิต  ตลอดจนเป็นการยกระดับความปลอดภัยในโรงงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับแนวทาง ISO 45001 ทำให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลยิ่งขึ้น...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว
     งานบริการทดสอบ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ที่ วว. ให้บริการทดสอบตามมาตรา 11  มีรายการดังนี้  
     เครื่องจักร  1.เครื่องจักรที่ใช้ในงานยกและงานขนย้าย   2.เครื่องจักรที่ใช้ในงานดินและงานถนน   3.เครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต  4.เครื่องจักรที่ใช้ในงานฐานราก  5.เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด  6.เครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทำลาย   7.เครื่องจักรอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  8.เครื่องปั๊มโลหะ  9.เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ  10.รถยก    11.เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง   และ 12.รอกปั้นจั่น   1.การทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ  2.การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น  3.การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอก และ 4.การคำนวณทางวิศวกรรมและการทดสอบสำหรับปั้นจั่นที่ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน    1.การออกแบบ  การควบคุมการติดตั้งหม้อน้ำ   ที่ผ่านการซ่อมหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง  2.การควบคุมการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานหม้อน้ำ 3.การทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำประจำปี  4.การควบคุมการติดตั้งหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  5.การทดสอบความปลอดภัยหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  6.การควบคุมการติดตั้งภาชนะรับความดัน  และ  7.การทดสอบความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับความดัน
     งานบริการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมแบบมี  PDU   ในรูปแบบ online , offline และ In-house  training อาทิ หลักสูตร 1. การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2. วิทยากรปั้นจั่น และ 3. การวิเคราะห์ความเสียหายทางกลของเครื่องจักร เป็นต้น หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tistrservices.tistr.or.th/training 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   รับคำแนะนำปรึกษาจาก วว.  ดังนี้   
- การบริการทดสอบ   ติดต่อได้ที่   กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม วว.  โทร 083 195 1382  (ดร.ศิวะ   สิทธิพงศ์  :  เครื่องจักร/ปั้นจั่น)    โทร. 085 320 5451  (ดร.พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์  :  หม้อน้ำ)   
- การฝึกอบรมด้านวิศวรกรรมแบบมี PDU ติดต่อ คุณประภาพรรณ   อรัญญะ  หน่วยฝึกอบรม วว.   โทร. 02577 9517  หรือ 061 423 7131  หรือ E-mail : training@tistr.or.th
......................................