ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญ นร. นศ. และอาจารย์ที่ปรึกษาสายอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ ร่วมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ปี 65

วช. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสายอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ภาคเหนือ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสายอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยไม่เสียค่่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 524 หรือ 516
E-mail: rinvec@nrct.go.th