ADS


Breaking News

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน" 3 มิ.ย.นี้

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน" โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน" เพื่ออบรมบ่มเพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคกลาง 
     ในการอบรมครั้งที่ ๑ สมาคมฯได้ร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ จัดการอบรม ในวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ "เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) เปิดงานวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ให้การต้อนรับ
     พิกัด : สนามเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน)