ADS


Breaking News

วช.เผยแพร่ผลงานวิจัย ที่งานครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย

วช. โชว์ผลงานวิจัย ในงานครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย
     วันที่  27 มิถุนายน 2565 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำคณะนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา  พร้อมกันนี้ วช. ได้มอบผลงานการพัฒนานวัตกรรม “เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ DustyBoy” จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่รัฐสภา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยฝุ่น PM2.5
     ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญกับรัฐสภาไทย โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงนโยบายไปใช้ประโยชน์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ  และเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย  วช. ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมบรรยายพิเศษ เสวนาทางวิชาการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  โดยผลงานที่ วช. นำไปร่วมแสดงนิทรรศการนั้น เป็นโครงการที่ วช. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในเชิงนโยบายและนิติบัญญัติ เช่น แผนงานวิจัยเรื่อง “ต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน”  แผนงานวิจัยท้าทายไทย : สังคมไทยไร้ความรุนแรง  งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ “เครื่องวัดฝุ่นระบบเซ็นเซอร์ DustyBoy” ภายใต้โครงการ “การเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustyBoy” และ  โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) รวมถึงโครงการวิจัยที่ วช. ได้ร่วมมือกับรัฐสภาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คือ งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านสังคมคุณภาพและผู้สูงอายุ