ADS


Breaking News

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม NRCT Open House 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
NRCT Open House 2022
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 13.00 น. พบผู้ร่วมเสวนาดังนี้
🟢09.00-09.20 น. NRCT Open House 2022: ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดย 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
🟢09.20-10.00 น. การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
🟢10.00-12.30 น. การเสวนา เรื่อง “ทำความเข้าใจให้ตรงกัน....แนวทางวิจัยและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมของ วช.”
ผู้ดำเนินการเสวนา คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้ประสานงานชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house
ผู้ร่วมเสวนา และประเด็นเสวนา
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม ผู้ประสานงานชุดโครงการวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานี น้อยยิ่ง ผู้ประสานงานชุดโครงการดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่
• ดร.ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์ ผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน
• คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม ผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ
🟢12.30-13.00 น. การซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
• คุณสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 วช.
• คุณดารินพร เจียมประดิษฐ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ วช.
📌 สามารถร่วมชมผ่านระบบ ZOOM ตาม Link ด้านล่างนะคะ
📌 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้ที่ : https://shorturl.asia/Ng2iv