ADS


Breaking News

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 และจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ในงาน NRCT Open House 2022 (12-19 มิ.ย. 65)

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 และจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ในงาน NRCT Open House 2022 (12-19 มิถุนายน 2565)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประสานงานของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม NRCT Open House 2022 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
ในระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Onsite และ Onlineใน 8 ด้าน ดังนี้
1. การรองรับสังคมสูงวัย (12 มิถุนายน 2565)
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 มิถุนายน 2565)
3. เศรษฐกิจและการเกษตร (14 มิถุนายน 2565)
4. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (15 มิถุนายน 2565)
5. การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)
6. สังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)
7. การพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)
8. สัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565)

Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 (รับจำนวนจำกัด และเปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่เปิดรับ Walk in)
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง