ADS


Breaking News

สถาบันการสร้างชาติ เปิดค่ายเยาวชนสร้างชาติ “NBI-Youth Camp#11” (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11)

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ
     เปิดกิจกรรม…สรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนสร้างชาติ “NBI-Youth Camp#11” (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง ร่วมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ และ ชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ที่หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เอ็นบีไอ 12 จัดแคมป์เยาวชน NBI-Youth Camp#11 ใน 17 จังหวัดภาคกลาง

           NBI12 (เอ็นบีไอ 12) เสริมแกร่งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย เดินหน้าจัด NBI-Youth Camp#11 (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) สร้าง 350 ชมรม เพื่อตั้งเป้าอบรมเยาวชนกว่า 1,050 คน ครอบคลุม 17 จังหวัดภาคกลาง หวังสร้าง “เยาวชนต้นแบบ ดี เก่ง กล้า” เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน มุ่งยกระดับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
     คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) จึงได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ “NBI-Youth Camp#11” (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลางโดยเริ่มกิจกรรมที่หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิธีเปิดมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ซึ่งในงานมี ปาฐกถาพิเศษจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ในหัวข้อ “ความจำเป็นในการสร้างชาติ”
       นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดกิจกรรม NBI-Youth Camp#11  (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) เปิดเผยว่า “คน” คือทรัพยากรสำคัญ เป็นตัวแปรที่สามารถส่งผลในทางบวกและทางลบต่อความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติได้   “คุณภาพของเยาวชน” จึงถือได้ว่าเป็นดรรชนีชี้วัดอนาคตของชาติ ที่จะสามารถ สืบต่อ พัฒนา สนับสนุน ความมั่นคงของชาติได้หรือไม่   จากสภาพปัจจุบันปัญหา เยาวชนไทยเติบโตท่ามกลางสิ่งยั่วยุ กระตุ้นเร้า จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด จนส่งผลต่อมาตรฐานศีลธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ขาดแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยเอื้อต่อการสร้างพิมพ์เขียวเยาวชน “ดี เก่ง กล้า”
   “ด้วยตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างต้นแบบที่เหมาะสมให้กับเยาวชน คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) จึงได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ  “NBI-Youth Camp#11” (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง เพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” ในการยกระดับความเข้มแข็งของประเทศชาติ อย่างเป็นระบบ ภายใต้เจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ของสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 11 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย”
    “สำหรับกิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยตั้งเป้าอบรมให้แก่เยาวชน 1,050 คน ในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, อ่างทอง เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนทั้งในด้านการเรียนอย่างมีเป้าหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด”
    “และในการจัดค่ายเยาวชน  “NBI-Youth Camp#11” (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) ครั้งนี้ต่างออกไปจากการจัด 10 ครั้งที่ผ่านมา โดยได้ขยายผลไปยังกลุ่มครู ผู้ปกครอง และพระให้มาร่วมปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผ่านรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Facebook Live รวมผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 1,500 คน”
    ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวว่า “ผมเห็นว่าการพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อของตนเอง, ครอบครัว, หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง, สังคม และประเทศชาติ ที่ผ่านมา นสช. รุ่นต่าง ๆ จากสถาบันการสร้างชาติได้จัดค่ายเยาวชนมาแล้ว 10 ครั้ง ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เยาวชนที่มาร่วมค่ายต่างก็ได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และผมมั่นใจว่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมใน NBI-Youth Camp#11 (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) จะได้รับการพัฒนาแนวคิดความรู้เหมือนรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมา”