ADS


Breaking News

วิริยะประกันภัย ร่วมหนุน เดิน-วิ่ง-ปั่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ นครราชสีมา

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ นครราชสีมา

    นายภูเบศ เพชรกิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุมประพฤติ และนายอำนาจ ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ พร้อมกันนี้ นางสาวมณี  ไวยภาษ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.นครราชสีมา ยังได้ให้เกียรติร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

    สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรณ์ในองค์กรและภาคีเครือข่าย รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายตามแนวนโยบาย “โคราชเมืองกีฬา” ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นวิถีอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติติรัชกาลที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา อาสาสมัครคุมประพฤติภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ประมาณ 200 คน