ADS


Breaking News

โฆษกกรมศุลฯ เผยผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือน เม.ย. 65

ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนเมษายน 2565
     นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน
     สำหรับการตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรประจำเดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 1,808 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 275.3 ล้านบาท มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผลการจับกุมยาเสพติด
     - เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 กองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) ทำการตรวจพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปลายทางต่างประเทศ พบเคตามีน ปริมาณ 2,019 กรัม มูลค่า 2,019,000 บาท
     - เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) ทำการตรวจพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปลายทางต่างประเทศ พบเมทแอมเฟตามีน ซุกซ่อนในเก้าอี้สตูล พบเมทแอมเฟตามีน ปริมาณ 1,980 กรัม มูลค่า 1,188,000 บาท

     ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 9 คดี มูลค่า 10.02 ล้านบาท

2. ผลการจับกุมบุหรี่
     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 กองสืบสวนและปราบปรามและสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ทำการตรวจค้น โกดัง ซอยสายบัญฑิต ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบบุหรี่ จำนวน 10,111,400 มวน มูลค่า 46,588,500 บาท โดยไม่พบเอกสารผ่านพิธีการศุลกากร

     ทั้งนี้ สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2565 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 82 คดี มูลค่า 52.9 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 37 คดี มูลค่า 205,685 บาท

3. ผลการจับกุมสินค้าเกษตร
     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 กองสืบสวนและปราบปราม โดยชุดสืบสวนและปราบปรามเคลื่อนที่เร็ว และด่านศุลกากรสงขลา ได้เข้าตรวจค้นโกดัง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบสินค้าหอมใหญ่ฮอลแลนด์ บรรจุกระสอบ น้ำหนัก 735 กิโลกรัม หอมแดงพม่า บรรจุกระสอบ น้ำหนัก 8,000 กิโลกรัม และแป้งโรตี น้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม มูลค่า 362,050 บาท โดยไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง

     ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตร ในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 57 คดี มูลค่า 2.4 ล้านบาท