ADS


Breaking News

สุดยอดเยาวชน! หัวใจ Robotics ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทย หัวใจ Robotics
ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
เป็นประธานในพิธี
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา
นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กล่าวต้อนรับ
     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัด "การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมความรู้วิทยาการหุ่นยนต์แก่เยาวชนไทย มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยมี ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565
     ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำ และการแก้ปัญหา ทั้งยังช่วยค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีแห่งกรสร้างสัมพันธภาพ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันในทุกๆ ด้าน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจสนับสนุนการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ให้บรรลุตามเป้าหมาย ในการสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นตลอดไป
     ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส. ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบวิทยาการหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,360 คน หรือ 431 ทีม และได้ทำการแข่งขันคัดเลือกเฟ้นหาผู้ที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้เข้าแข่งขันอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนด์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ได้แก่

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 29
เกมการแข่งขัน "พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะ"
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่
ทีม MODFIRE@FIET
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 22
เกมการแข่งขัน "Robo Rescue Line" 
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่
ทีม TOArobot A
จาก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 22
เกมการแข่งขัน "Robo Rescue Maze"
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่
ทีม AC ROBOT
จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ

4. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 17
เกมการแข่งขัน "Robo Saleng"
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่
ทีม มูสังแย้ว
จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

     โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นผู้สนับสนุน และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565