ADS


Breaking News

วว. ขอเชิญร่วมประชุม“การจัดการป่าสะแกราช...เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ฟรี!

วว. เชิญร่วมเสวนาวิชาการ “การจัดการป่าสะแกราช...เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ฟรี!
     กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนสะแกราชรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดการเสวนาวิชาการ ฟรี!  หัวข้อเรื่อง “การจัดการป่าสะแกราช เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ในวันศุกร์ที่ 22  เมษายน 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผู้ศึกษาวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการเสวนา เพื่อร่วมเรียนรู้และถอดบทเรียนจากโครงการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งประชาชน ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นไปสู่แผนนโยบายระดับชาติเพื่อความยั่งยืนของป่าสะแกราช
ลงทะเบียนผ่าน QR code https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdFex3.../viewform

หรือ ผ่านลิงก์
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91054231156...

Meeting ID: 910 5423 1156
Passcode: 340020
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9463,9454 หรือที่ อีเมล kullatida@tistr.or.th, pinkan@tistr.or.th