ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ย. นี้

วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ
     คุณสมบัติผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
     เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่
     (1) ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
     (2) ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
     (3) กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
     (4) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

     ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

     สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครได้ที่หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย รายละเอียดตามภาพประกอบ

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว 
#สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม