ADS


Breaking News

กองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติ “การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” งบปี 65

พม. โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติ “การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2565

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 
     นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
         1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
         2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท  ต่อเดือน 
     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดแรกในเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นการจ่ายสำหรับเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯงวดแรก ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการทุกเดือนต่อไป