ADS


Breaking News

TCMA เร่งลดก๊าซเรือนกระจกได้เร็วกว่าเป้าหมาย ประกาศ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

TCMA เผยลดก๊าซเรือนกระจกได้เร็วกว่าเป้าหมาย

เตรียมก้าวต่อไป ‘MISSION 2023’ บูรณาการความร่วมมือสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เผยความสำเร็จแรกลดก๊าซเรือนกระจก 300,000 ตัน CO2 เร็วกว่าเป้าที่วางเอาไว้ เดินหน้าจับมือ 23 ภาคี โดยการสนับสนุนของ 6 กระทรวง ยกระดับลดก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) มาตรการทดแทนปูนเม็ด ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เตรียมประกาศ​ “MISSION 2023” รวมพลังลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นี้ 

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยความสำเร็จภารกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรการทดแทนปูนเม็ด ว่า ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ร่วมกับ สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย บูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 300,000 ตัน CO2 ภายในสิ้นปี 2565 อย่างไรก็ดี จากความมุ่งมั่นร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ถึง 1 ปี 

“จากความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายแรกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 300,000 ตัน CO2 ในสิ้นปีที่ผ่านมา จากแผนเดิมที่วางไว้ในสิ้นปี 2565 ทั้งนี้ ต้องขอบคุณความร่วมมือจาก 16 ภาคีร่วมดำเนินการ จากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา และการสนับสนุนของ 5 กระทรวง ที่ส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากนี้ เตรียมเดินหน้าทำภารกิจในแผนงานต่อไป โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 1,000,000 ตัน COภายในปี 2566” นายชนะ กล่าว

โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 TCMA ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ  16 หน่วยงาน โดยการสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 300,000 ตัน COด้วยการปรับเปลี่ยนแนวทางที่จะทำให้ส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้เกิดเป็นรูปธรรม เริ่มต้นที่งานก่อสร้างประเภทต่างๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตาม มอก. 2594 ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40  จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ตลอดกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ จนเกิดเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การช่วยประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในส่วนของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นวาระสำคัญระดับโลกนี้ มีจุดเริ่มต้นจากการที่ประเทศสมาชิกภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เห็นพ้องที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบจากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก UNFCCC และได้ให้สัตยาบันตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในปี 2559 ที่จะมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Reduction) และในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังที่ 26 (UN Climate Change Conference of the Parties: COP 26) ในปี 2564 ประกาศยกระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยเป็นร้อยละ 40 พร้อมทั้งมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2593 และปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2608 

TCMA จึงเชิญชวนภาคีร่วมกันยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ในสาขา IPPU มาตรการทดแทนปูนเม็ด ด้วยการตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทาย ‘MISSION 2023’ ลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ทั้งนี้ TCMA มีกำหนดประกาศความสำเร็จเป้าหมายแรก พร้อมผนึกกำลังกับพันธมิตรเดินหน้าแผนผลักดันอย่างต่อเนื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน สนับสนุนนโยบาย Thailand Net Zero ประกาศเป้าหมายใหม่ ‘MISSION 2023’ โดยมีผู้ร่วมสนับสนุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงพลังเครือข่าย และผนึกกำลังไปสู่เป้าหมาย วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 – 11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ