ADS


Breaking News

วศ.ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติกาบหมาก จ.สระบุรี

       วันที่ 18 มีนาคม 2565  กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาวณตะวัน ทิพย์วิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริการตรวจและรับรองผลิตภัณฑ์ (บผ.) พร้อมคณะได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติกาบหมาก ณ จังหวัดสระบุรี เพื่อประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเบื้องต้นและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
     ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีโครงการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในกระบวนการทดลองใช้ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก เพื่อยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ 

#CircularEconomy #CE #BCGmodel #ZeroWaste #Recycle #กลุ่มบริการตรวจเเละรับรองผลิตภัณฑ์ #ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ #ผลิตภัณฑ์สัมผัสอาหารจากธรรมชาติ #กาบหมาก