ADS


Breaking News

15 มี.ค. พม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชวน! “ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ – สังคม : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

15 มี.ค. พม.จัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day) และวันสังคมสงเคราะห์อาเซียน (ASEAN Social Work Day) ประจำปี 2565
     📌 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ กำหนดจัดประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day) และวันสังคมสงเคราะห์อาเซียน (ASEAN Social Work Day) ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ – สังคม : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Co - building a New Eco Social World : Leaving No One Behind)”  ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    ทั้งนี้ นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ซึ่งเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถนำไปคำนวณค่าหน่วยคะแนนจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ 

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน google form ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIjZ170GRonVz_Yy_mRLUC3XEL-4esl_0Fkefto6ubSE_xlQ/viewform 

     และสามารถเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Zoom Meeting ทาง
Meeting ID: 965 5215 4408
Passcode: 027484