ADS


Breaking News

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ปั้น “ผู้ดูแล Care Befriend” ยกระดับคุณภาพสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

พม. ปิ๊งไอเดีย สร้าง “ผู้ดูแล Care Befriend” รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
    วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 09.25 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ผ่านกลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ ซึ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19A กระทรวง พม. (อาคารใหม่) และรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากบริษัทโกว-มาม่า (Go mamma) โครงการเรดี้ซีเนียร์ (Ready Senior) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
    นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยการนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. (รมว.พม.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงในชีวิตของกลุ่มเป้าหมายตลอดทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เฉพาะทางและมีความหลากหลายแตกต่างกันของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ 

     การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับทักษะและความรู้หลากหลายมิติ อาทิ ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ จิตวิทยาการสื่อสารและทักษะการรับฟัง การเสริมพลังใจและเทคนิคจัดการความเครียด และการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงได้รับประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนทุกมิติให้แก่บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อพม. และประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป