ADS


Breaking News

วิศวฯ จุฬาฯ ผนึกสถานีวิทยุจุฬาฯ จัด Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 3 ชู! “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ
จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”
     วันนี้ (15 มีนาคม 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ บริเวณลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ภายในงาน มีการเสวนา หัวข้อ “Make it balance มั่นคงรอบด้านอาหารน้ำพลังงาน” โดย ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์  กรรมการบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , คุณนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร Lotus’s , คุณพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการ โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 อยู่นั้น ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบทางลบอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมมีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ดังนั้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความสลับซับซ้อน ไม่ได้พิจารณามิติใดมิตหนึ่งเพียงมิติเดียว เมื่อเกิดการใช้ประโยชน์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรอาหาร น้ำ และพลังงาน จึงเป็นที่มาของแนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหาร-น้ำ-พลังงาน (food-water-energy nexus) ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรหลักที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยแนวคิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืน การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ จะเป็นการขยายผลการดำเนินงานไปสู่ระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ด้วยการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างให้เยาวชนมีความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง อันนำไปสู่การสร้างความรู้สู่สังคม และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม อันเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการส่งมอบนวัตกรรมสู่สังคมสู่ความยั่งยืน และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ภายใต้หัวข้อ “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองผ่านการทำโครงงานนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้แนวคิดการจัดการทรัพยากรอย่างเชื่อมโยงกัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน และได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการให้สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมไปต่อยอดผ่านการทำโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อีกด้วยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 20 เมษายนนี้
     ด้าน นายวิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาดบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมการศึกษาของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกิจกรรมของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้และทุก ๆ กิจกรรม ซึ่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถือเป็นนโยบายหลักสนับสนุนด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งการจัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงกับพันธกิจหลักด้าน CSR ที่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รณรงค์ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การค้าฯ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ”
รูปแบบโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3
“Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”
     จากพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีกระบวนการคิดและความยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างแนวคิดเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตจริง ผ่านการทำโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความสำคัญ และแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน ตามบริบททางสิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรมของประเทศไทย ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
     โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 นี้มีกิจกรรมการจัดประกวดการแข่งขันแนวคิดริเริ่ม และการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมิติความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหาร-น้ำ-พลังงาน (food-water-energy nexus) โดยรับสมัครเป็นทีม ในแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 คน โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 
     จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 ทีม โดยพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครเป็นสำคัญ ทั้ง 30 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และหากทั้ง 30 ทีมนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ จะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง ทีมละ 5,000 บาท หลักจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (final pitching) ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานด้วยปากเปล่า (oral presentation) และทีมที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท
     นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร. 0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 081-989-7956