ADS


Breaking News

19 - 20 มี.ค. นี้ เกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร ขอเชิญอบรมฟรี! “การผลิตมะปรางหวาน มะยงชิด เชิงการค้า”

พบกันครับ “การผลิตมะปรางหวาน มะยงชิด เชิงการค้า” อบรมฟรี 19 มีนาคม 2565
จัดโดยสถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
20 มีนาคม 2565 ศึกษาดูงานสวนทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก
ลงทะเบียน