ADS


Breaking News

ห้ามพลาด! ม.ภาคฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (NEUNIC 2022)

ม.ภาคฯ เชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7  (NEUNIC 2022)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7  NEUNIC 2022  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 –17.00 น. รูปแบบออนไลน์

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค Next Normal : การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่” (The 9th National and the 7th International Conference on Research and Innovation Development for the Next Normal Society: Transition from the New Normal) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และผลงานวิชาการของท่านทำเผยแพร่ในรูปแบบ  Met averse Conference เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงาน การวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับชาติ

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ลิ้งค์ : https://idcneu.com/neunic22/ หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565


Scan QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์  043-222959-61 ต่อ 121 โทรสาร  043-226823 


ผู้ประสานงาน : 

ประสานในประเทศ

                     อาจารย์ดาริกาญจน์ วิชาเดช 061-9642994

                     นางสาวสุชาวดี บางวิเศษ   099-473-1589

                 

:  ประสานต่างประเทศ

                    Miss Yupharat Phumikari

                    อาจารย์ยุพารัตน์ ภูมิการี 

                    093-441-9541

กำหนดการ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

เรื่อง การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค Next Normal : การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่ The 9th National and the 7th International Conference on Research and Innovation Development for the Next Normal Society: Transition from the New Normal

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์) 

...................................................................................

เวลา                    กิจกรรม

09.00 น. - 09.30 น.             ลงทะเบียนรับรหัสสำหรับช่วงเช้า ด้วย QR-Code ผ่านระบบออนไลน์

09.30 น. – 10.00 น.            พิธีเปิด

            - ชมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            - พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี

            - แนะนำสถาบันเจ้าภาพร่วม   

10.00 น. – 11.00 น.            บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค 

            Next Normal: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่ (Research and Innovation Development for the Next Normal Society: Transition 

            from the New Normal) โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล 

            รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11.00 น. - 12.00 น.        การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ผ่านระบบออนไลน์

                - แยกตามสาขา    ช่วงที่ 1 

12.00 น. - 13.00 น.        พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. - 13.20 น.            ลงทะเบียนรับรหัสสำหรับช่วงบ่าย ด้วย QR-Code ผ่านระบบออนไลน์

13.20 น. - 13.30 น.            เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผ่านระบบออนไลน์

13.30 น. - 16.30 น.        การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ผ่านระบบออนไลน์

                - แยกตามสาขา ช่วงที่ 2 

16.30 น.            ปิดการประชุม


* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม