ADS


Breaking News

สสว. หอการค้าไทย ชวนร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 ฟรี!

สสว. จับมือ หอการค้าไทย

ผุดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal

     สสว. จับมือ หอการค้าไทย ร่วมพัฒนาและยกระดับธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้ายุคใหม่ภายใต้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565

นายวีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption เป็นสิ่งท้าทายในการปรับตัวของผู้ประกอบการ และสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจให้เร็วขึ้น รวมทั้งวิถีชีวิตยุคใหม่ (Next Normal) ทำให้สังคม เทคโนโลยี การใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป

     ดังนั้น การผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการยกระดับศักยภาพให้รอดพ้นจากวิกฤตและสามารถปรับตัวให้ดำเนินธุรกิจจึงมีความสำคัญเป็นอย่างสูง สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทย จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 โดยการปรับตัวทางธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE) จากที่ปรึกษาและผู้มีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจ เพื่อให้คำแนะนำถึงการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้จริง สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมที่จะผลักดันสินค้าและบริการของท่านก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Next Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

     “ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหัวข้อต่างๆ อาทิ Value Proposition Canvas  Business Model Canvas  Design Project Technology Enablement  Prototype development Market and Sales Strategy Business Valuation และ Pitching preparation เป็นต้น”

นายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า หรือการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี สร้างโมเดลธุรกิจและสินค้าต้นแบบ รวมถึงคำแนะนำในการทดสอบและนำสินค้าออกสู่ตลาด จากวิทยากรและที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ท่าน อาทิ รศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นายประวิตร ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล และนายศุภชัย สัจไพบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟติมุส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาแบบเชิงลึก เพื่อให้ท่านก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Next Normal

     สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2565 โดยผู้ประกอบการ SME จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินธุรกิจไม่เกิน 7 ปี มีความต้องการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ Next Normal ธุรกิจเกษตร ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องสำอาง (และธุรกิจอื่นตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ)
     โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “ไม่เสียค่าใช้จ่าย” ได้ที่ https://bit.ly/smenextnormal
     และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนราภรณ์ โทร. 082-281-8556 หรือ คุณวราภรณ์ 095-145-9316